Управно право и Управни Спорови


Административно право е гранка на правото која управува со административнa активност, односно збир на секое  управување со активности кои Владата директно ги извршува во  секојдневните задачи и должности исполнувајќи ја  својата општествена функција, и тоа е систем на правни норми со кои се регулира организацијата на администрацијата и јавните услуги, административна постапка, за обемот и содржината на административната постапка - административни задачи, носење на правни одлуки , кои вршат материјал операции и управување со контролата.

 

Од областа на административното право вршиме исполнување на следниве услуги:

  • Изготвување жалба за кривични пријави на различни органи (за прекршувања на Законот за Министерството за внатрешни работи, нарушувања на оданочување, трудовото законодавство и др.)
  • Изготвување жалба за кривични уредби на сообраќајната полиција (акт за ПТП, чин за забрзување и други повреди на Законот за патен сообраќај)
  • Изготвување жалба за административни акти.
  • Вонсудска помош по административен ред при нарушени права.