Облигационо право


Облигационото право се дефинира во зависност од значењето:

 1. Облигационо право како објективно право
 2. Облигационо право како субјективно право
 3. Облигационо право како наука

 

 • Објективно-облигационо право е збир на правни правила ,кои со примена на методот на координација, ги регулира облигационите односи ( кои настануваат во врска со промет на стоки и услуги,причинување штета , работодавство без налог, стекнување без основ, јавно ветување награда.)
 • Субјективно облигационо право – правото што произлегува од определен облигационен однос
 • Облигационо-право како наука – наука која ги систематизира и проучува нормите со кои се уредуваат облигационите односи.

 

Според потребите на клиентите, нашата адвокатска канцеларија ви ги нуди најпрофесионалните услуги од областа на облигационото право вклучувајќи:

 • Изработка на правни мислења;
 • Подготовка на преддоговри, договори, анекси на договори, изјави, спогодби за потребите на клиентот;
 • Преговори и склучување договори (вкл. со посебни заштитни клаузули);
 • Раскинување и престанок на договори (навидум договори, прекумерна камати и казни при укажана сила или заплашување и др.)
 • Бенефиции, казни и камати при неисполнети или непрецизно исполнети договори од било каква природа (склучени во усна или писмена форма)